Thuiszitters

SWV VO 22.03 is er verantwoordelijk voor dat alle jongeren een passende onderwijsplek hebben en dat er geen thuiszitters zijn. Kort gezegd is er sprake van ‘thuiszitten’ van onderwijs wanneer een leerplichtige jongere vier weken of langer ongeoorloofd niet naar school gaat. Wij volgen de landelijke definitie van thuiszitters.

Focus op preventie en aanwezigheid

Verzuim en niet naar school gaan is nog geen thuiszitten. Wel vraagt het om inzet gericht op een positieve ontwikkeling naar volledige schoolgang. Scholen werken preventief met aandacht en waardering voor aanwezigheid, eventueel met ondersteuning van het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar. Zo wordt er gebruik gemaakt van preventieve programma’s als M@zzel en Re-Fit. Alle scholen beschikken over maatwerktrajecten en speciale voorzieningen om leerlingen te ondersteunen in hun schoolgang, zoals een ondersteuningsruimte, onderwijstijdvermindering, Rebound of een speciale trajectklas.

SWV VO 22.03 verzorgt samen met de scholen de registratie van de thuiszitters en levert deze elk kwartaal aan bij de Onderwijsinspectie. Ook ondersteunen we bij het vinden van een passende plek voor jongeren waarbij het (volledig) naar school gaan, om uiteenlopende redenen, niet lukt.

Gezamenlijke afspraken bij thuiszitters

Als er toch een leerling thuis komt te zitten, dan gelden de volgende afspraken:

 • De school voor VO of VSO blijft verantwoordelijk voor een thuiszittende leerling en zet de benodigde zorg in op basis van de middelen die de school van het samenwerkingsverband ontvangen heeft. Het samenwerkingsverband kan hierbij
  ondersteunen.
 • De school meldt de thuiszittende leerling bij het samenwerkingsverband, bij de leerplichtambtenaar en indien van toepassing bij de Onderwijsinspectie (Variawet).
 • Er is altijd één plan en één verantwoordelijke van de onderwijslocatie voor de begeleiding van een thuiszittende leerling. De ouders zijn daarbij betrokken en onderwijs en zorg trekken samen op.
 • Er is altijd samenwerking tussen de school, het samenwerkingsverband en de woongemeente (leerplicht) van de leerling.
 • Het doel is het zo spoedig mogelijk hervatten van de schoolgang, met als streven binnen één maand na melding door de school bij het samenwerkingsverband.
 • De regie ligt primair op het onderwijs.
 • Door middel van de doorzettingsmacht hebben het samenwerkingsverband en de gemeenten bindende afspraken gemaakt om, bij stagnerende besluitvorming, één partij, commissie of functionaris de bevoegdheid te geven en – binnen gestelde kaders – te bepalen welke school of instelling verplicht is om dit kind een passende onderwijs- of zorgplek te bieden. Op die manier valt geen enkel kind tussen wal en schip. Meer over doorzettingsmacht is te lezen in paragraaf 7.4 van ons ondersteuningsplan.

Trajectklassen

In onze regio hebben we drie voorzieningen voor leerlingen die vastgelopen zijn in het onderwijs, langdurig geen onderwijs hebben kunnen volgen en waar veel maatwerk nodig is om weer op te bouwen naar volledige schoolgang. Deze voorzieningen zijn Het Tij bij RSG Tromp Meesters in Steenwijk, de Trajectklas – Eigen Weg bij Stad en Esch in Meppel en de Onderwijszorgklas (OZK) van De Atlas in Hoogeveen.

Voor deze speciale maatwerktrajecten is een toelaatbaarheidsverklaring VSO nodig. Op de locaties Meppel en Steenwijk wordt dit omgezet in de bekostiging van een ondersteuningsarrangement.

Doelstellingen bij dit thema

Thuiszitters is een van de programmalijnen van ons ondersteuningsplan. Dit zijn onze doelstellingen voor deze programmalijn:

 1. Het samenwerkingsverband heeft geen ‘verwijtbare’ thuiszitters.
 2. Alle scholen voeren actief beleid om verzuim en thuiszitten te voorkomen.
 3. Alle scholen hebben een verzuimcoördinator.
 4. Alle scholen kunnen gebruik maken van trajectklassen, intern of in samenspraak met andere scholen.
 5. Het samenwerkingsverband heeft alle (potentiële) thuiszitters in beeld.
 6. Het samenwerkingsverband wordt geconsulteerd/betrokken door gemeenten bij vrijstellingen 5 onder A.
 7. Het samenwerkingsverband ontwerpt een escalatiemodel binnen en buiten de school.
 8. Er wordt met (keten)partners samengewerkt volgens het regionale Verzuimprotocol.
 9. Organiseren van doorzettingskracht, in het voorkomen van inzet doorzettingsmacht.

Meer over de programmalijn lees je in ons ondersteuningsplan en de programmalijnen.