Zo werkt passend onderwijs

De meeste jongeren kunnen de lessen op school goed volgen. Maar iedereen is anders. Heeft uw kind iets extra’s nodig? Dan kan de school extra hulp inzetten. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en moet het kind of de jongere naar een andere school in de regio. Dat kan een andere reguliere school zijn, een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of een school voor praktijkonderwijs (PrO).

“Elk kind en elke jongere met een ondersteuningsbehoefte moet, in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs.”

Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind passende onderwijsondersteuning krijgt op school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht passend onderwijs.

Informatie van het ministerie over passend onderwijs

Bekijk de video hier in andere talen
Opmerking: in de video wordt er gesproken over speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, in plaats van over het voortgezet speciaal onderwijs. Als het ministerie ook een video maakt voor het voortgezet onderwijs, zullen we die plaatsen.

Het ministerie heeft een brochure gemaakt die antwoord geeft op vragen die ouders hebben over passend onderwijs op de middelbare school.

De meeste kinderen kunnen na de basisschool naar een reguliere school. Elke middelbare school biedt basisondersteuning en extra ondersteuning. Als u op zoek gaat naar een school, kijk dan welke ondersteuning de school van voorkeur biedt. Dit wisselt per school en kunt u lezen in het schoolondersteuningsprofiel.

Gaat uw kind naar een school voor speciaal (basis)onderwijs? En/of is duidelijk dat uw kind ook op het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig heeft die een reguliere VO-school niet kan bieden? Dan kunt u uw kind direct aanmelden bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PrO) of voor een specialistisch ondersteuningsarrangement op de locaties Eigen weg in Meppel, VMBO-PLUS en PRO-PLUS in Steenwijk. De school zorgt er dan voor dat er een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd. Op deze pagina leest u daar meer over.

Misschien heeft u als ouder(s)/verzorger(s) zelf het vermoeden dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Het kan ook zo zijn dat de school dit signaleert. In beide gevallen gaan ouders/verzorgers en de school met elkaar in gesprek. Bij dit gesprek is ook een contactpersoon passend onderwijs aanwezig en eventueel andere deskundigen.

In het gesprek wordt besproken wat de behoeften zijn van uw kind. En welke extra hulp en ondersteuning de school kan bieden. De school krijgt hier geld voor van het samenwerkingsverband.

Ontwikkelingsperspectief

Als uw kind langdurig extra ondersteuning nodig heeft, maakt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dat is een plan waarin staat welke onderwijsondersteuning nodig is en hoe dit vormgegeven kan worden. Dit plan wordt met u besproken en uw toestemming wordt gevraagd voor het handelingsdeel. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet uw kind ook zelf toestemming geven voor het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan.

Naar het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs

Blijkt dat een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO), een school voor praktijkonderwijs (PrO) of een school met een extra ondersteuningsarrangement het beste bij uw kind past? Dan moet de school van uw kind een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Meer daarover leest u op deze pagina.