Ondersteuningsplan

In ons ondersteuningsplan staan de afspraken die de schoolbesturen uit onze regio maken over passend onderwijs en ondersteuning. Het is een wettelijk verplicht document dat minimaal eens in de vier jaar wordt vastgesteld.

De missie en visie vormen de basis van het ondersteuningsplan. Om deze te realiseren hebben we ambities geformuleerd rondom zeven thema’s: de programmalijnen.

Missie en visie

Met ons samenwerkingsverband willen we bereiken dat elke leerling die extra
ondersteuning nodig heeft thuisnabij passend onderwijs krijgt. Hiervoor werken we samen met jeugdzorg en gemeenten.

Dit willen we bereiken door:

 • De leerling en zijn/haar onderwijsleersituatie (docent, groep en leerstof) centraal te stellen;
 • Ervoor te zorgen dat de inzet van het samenwerkingsverband ertoe bijdraagt dat docenten en mentoren ervaren dat zij in staat zijn, waar nodig ondersteund door anderen, leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften effectief onderwijs te bieden;
 • Ouders als partner te betrekken in de ontwikkeling van hun kind(eren);
 • Via het principe ‘lokaal waar kan en regionaal waar moet’ te werken. Onderwijsondersteuning vindt zoveel mogelijk thuisnabij plaats;
 • Via het principe ‘regulier waar het kan en speciaal waar het nodig is’ te werken. Zolang het passend is volgen leerlingen onderwijs in een reguliere setting;
 • Speciale voorzieningen in stand te houden zoveel mogelijk op één plek/geclusterd en goed met openbaar vervoer bereikbaar. Zoveel mogelijk binnen het eigen samenwerkingsverband;
 • Leerlingen flexibel gebruik te laten maken van de ondersteuningsvoorzieningen van andere scholen binnen ons samenwerkingsverband;
 • Intensief samen te werken met gemeenten, gericht op de aansluiting van jeugdzorg en onderwijs;
 • Goede afspraken te maken met het primair onderwijs en het mbo over de doorgaande (leer)lijn;
 • De middelen terecht te laten komen in de klas. Met minimale overhead en bureaucratie;
 • Continu te werken aan onze kwaliteit. Hiervoor is het belangrijk dat we zicht hebben op relevante data en opbrengsten van het samenwerkingsverband en hier met elkaar het gesprek over voeren. 

Programmalijnen 

In de periode 2021-2025 staan 7 programmalijnen (thema’s) centraal:

Voor elke programmalijn hebben we beschreven wat de doelstellingen zijn, welke acties we uitvoeren en wanneer, wie verantwoordelijk is en hoe we meten of de doelen bereikt zijn.