Foto kinderen lopend over schoolplein

Basisondersteuning en zorgplicht

We willen dat elke jongere die extra ondersteuning nodig heeft (in samenwerking met
jeugdzorg en gemeenten) thuisnabij passend onderwijs krijgt. Om dat te bereiken stemmen scholen zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van de jongeren. Voor een groot deel gebeurt dat met de basisondersteuning.

Basisondersteuning

De basisondersteuning is het geheel van preventieve en lichte curatieve interventies.
Een interventie is een actieve handeling om een probleem op te lossen of om verergering van het probleem te voorkomen. Elke school voert deze interventies planmatig uit binnen de onderwijs ondersteuningsstructuur, eventueel samen met partners.

Alle samenwerkende reguliere scholen van SWV VO 22.03 bieden dezelfde basisondersteuning. Hier hebben we afspraken over binnen ons samenwerkingsverband. Scholen zijn ervoor verantwoordelijk dat zij het afgesproken niveau van de basisondersteuning behalen.

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft elke school de basisondersteuning. Elke school publiceert dit schoolondersteuningsprofiel op de eigen website.

Zorgplicht

Met de invoering van de wet op passend onderwijs hebben de schoolbesturen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat zij wettelijk verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek. In de praktijk geeft de school van aanmelding uitvoering aan de zorgplicht.

Zorgplicht houdt in dat de school waar de leerling is aangemeld ervoor zorgt dat de leerling een passende onderwijsplek krijgt. Komt de school van aanmelding tot de conclusie dat zij zelf niet de benodigde ondersteuning kan bieden? Dan moet de school op zoek gaan naar een andere school, die wel een passend onderwijs- en/of ondersteuningsaanbod voor de leerling heeft en bereid is de leerling aan te nemen.

Doelstellingen bij dit thema

Basisondersteuning en zorgplicht is een van de programmalijnen van ons ondersteuningsplan. Dit zijn onze doelstellingen voor deze programmalijn:

 1. De school voldoet aan het niveau van basisondersteuning.
 2. De school beschikt over een vastgesteld schoolondersteuningsprofiel (SOP).
  Het SOP wordt elk jaar officieel vastgesteld en (indien nodig) aangepast.
  Het samenwerkingsverband faciliteert de vormgeving van de SOP’s via Perspectief op School (POS).
  Jaarlijks worden via POS de actuele wijzigingen doorgegeven, zodat er een actueel overzicht is van het dekkend aanbod op scholen.
  Het SOP wordt gepubliceerd op de website van de school en het samenwerkingsverband en/of de schoolgids van de school.
  Scholen vullen jaarlijks de zelfevaluatie in.
 3. Scholen vallen onder het basistoezicht van de Inspectie.
 4. Scholen voldoen aan de wettelijke zorgplicht.
 5. Scholen brengen de oudertevredenheid in kaart.
  Er wordt gestreefd naar een gezamenlijke rubriek met vragen over passend onderwijs binnen Vensters voor Verantwoording.
 6. Scholen werken eens per vier jaar mee aan een visitatie vanuit het samenwerkingsverband.
 7. Schoolbesturen verantwoorden de ontvangen middelen basisondersteuning van het samenwerkingsverband via een vastgesteld format.
 8. Het samenwerkingsverband informeert scholen en besturen actief.

Meer over de programmalijn lees je in ons ondersteuningsplan en de programmalijnen.