Samenwerking met ouders en ketenpartners

Vormgeven aan passend onderwijs kunnen we alleen in samenwerking met ouders, gemeenten en andere partners.

Samenwerking met ouders

We vinden het belangrijk dat ouders in de regio duidelijke informatie kunnen vinden en weten waar zij terecht kunnen met vragen. Communicatie met ouders over passend onderwijs op schoolniveau is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van scholen. Scholen informeren ouders bijvoorbeeld via (nieuws)brieven en nemen de ondersteuningsroute op in hun schoolgids. Ook plaatst elke school een actueel schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website.

Op deze manier zijn ouders ook betrokken:

 • Ouders hebben via de ondersteuningsplanraad (OPR) instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.
 • Voor een leerling die extra ondersteuning ontvangt wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit OPP ontwikkelt de school samen met de ouders. De school stelt het OPP vast nadat er instemming is van ouders op het handelingsdeel van het OPP.
 • Wanneer extra ondersteuning gewenst is voor een leerling is er een bespreking. Hiervoor is expliciete toestemming van de ouders nodig. Dat is ook het geval als een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd wordt.
 • We hebben een ouder- en jeugdsteunpunt waar ouders terecht kunnen.

Samenwerking met gemeenten

Binnen SWV VO 22.03 werken we samen met vijf gemeenten. Ons gedeelde uitgangspunt op samenwerken is ‘lokaal waar het kan en regionaal waar nodig’.

Om alle jongeren optimale ontwikkelkansen te bieden, stellen we een gezamenlijke uitvoeringsagenda op. De thema’s waar we in de periode 2021-2025 samen op in willen zetten zijn:

 • samenwerking onderwijs en jeugdhulp in de vorm van OZA’s
 • voorkomen van thuiszitters
 • geen of terugdringen wachtlijsten jeugdhulp

Samenwerking met primair onderwijs, cluster 1 & 2 en MBO-instellingen

Binnen ons samenwerkingsverband werken we intensief samen met het primair onderwijs voor een doorgaande lijn.
Voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van een visuele of auditieve beperking werken wij samen met cluster 1 en 2.
Ook werken wij samen met het MBO aan een doorgaande lijn voor leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften die doorstromen naar het MBO.

Doelstellingen bij dit thema

Samenwerking met ouders en ketenpartners is een van de programmalijnen van ons ondersteuningsplan. Dit zijn onze doelstellingen voor deze programmalijn:

 1. Ouders zijn tevreden over het voor hun kind ontwikkelde ontwikkelingsperspectief (OPP).
 2. Ouders zijn tevreden over de communicatie vanuit de scholen en het samenwerkingsverband over zaken gerelateerd aan passend onderwijs.
 3. Het samenwerkingsverband streeft naar geen enkele klacht per jaar vanuit ouders. Indien er toch een klacht is, wordt deze naar tevredenheid afgehandeld.
 4. Er zijn onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s) ontwikkeld.
 5. Er wordt periodiek overleg gevoerd met gemeenten en OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) gevoerd over het ondersteuningsplan.
 6. Er is een doorgaande lijn ontwikkeld met het PO en MBO.
 7. Er is een werkagenda Onderwijs en Jeugd opgesteld met gemeenten.
 8. Er zijn afspraken gemaakt met cluster 1 en 2.
 9. Vanuit het samenwerkingsverband streven we naar 0 wachtenden op jeugdhulp.
 10. Het samenwerkingsverband heeft een professionele leergemeenschap voor hoogbegaafdheid ingericht.

Meer over de programmalijn lees je in ons ondersteuningsplan en de programmalijnen.