Bestuur

Samenwerkingsverband VO 22.03 heeft een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een directeur. Het samenwerkingsverband werkt binnen de kaders van ‘good governance’.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur (AB) van het samenwerkingsverband wordt gevormd door 8 vertegenwoordigers van de deelnemende besturen en 2 deelnemers/toehoorders van vertegenwoordigende scholen buiten onze regio waarvan we veel gebruik maken (De Twijn en de Zonnebloemschool).

Het algemeen bestuur:

 • houdt als intern toezichthoudend orgaan toezicht op het dagelijks bestuur;
 • geeft goedkeuring op de voorgenomen besluiten van het dagelijks bestuur;
 • geeft goedkeuring op de besluiten en documenten zoals in de statuten is vastgelegd, zoals het ondersteuningsplan en de jaarverslagen.

Het algemeen bestuur wordt gevormd door:

 • Mevrouw E.G. (Erna) Daling
 • De heer A. (Albert) Weishaupt
 • De heer A.J. (Dries) Koster
 • De heer J. (Jeep) Jonker

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit 4 leden vanuit de schoolbesturen. De leden van het dagelijks bestuur zijn geen lid van het algemeen bestuur.

Het dagelijks bestuur:

 • bestuurt het samenwerkingsverband;
 • is verantwoordelijk voor de het voorbereiden van beleid;
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 • De heer T. (Ton) Sebens (voorzitter)
 • De heer M.O. (Mark) Vrolijk (secretaris)
 • De heer P.A. (Peter) de Visser (penningsmeester)
 • De heer N. (Niels) Strolenberg (namens het VSO)

Directeur

De directeur van het samenwerkingsverband is door het bestuur gemandateerd met bestuurlijke taken en bevoegdheden.

De directeur van SWV VO 22.03 is Erik van de Waeter. Hij:

 • heeft de dagelijkse leiding over het samenwerkingsverband;
 • vertaalt beleid naar uitvoering van de opdracht van het samenwerkingsverband (het ‘hoe’);
 • voert overleg met de scholen;
  bewaakt gemaakte afspraken en zorgt ervoor dat afspraken uit het ondersteuningsplan worden uitgevoerd;
 • legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur;
 • vertegenwoordigt het samenwerkingsverband naar externe partijen.