Extra ondersteuning en specialistische ondersteuning

SWV VO 22.03 wil een samenhangend geheel van ondersteuning binnen en tussen de scholen realiseren. Zo kunnen leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken en een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen, ook als ze extra ondersteuning nodig hebben.

Onder extra ondersteuning vallen alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. Jongeren voor wie de basisondersteuning niet voldoende is, komen in aanmerking voor extra ondersteuning.

Extra ondersteuning binnen de reguliere scholen voor voortgezet onderwijs

Binnen SWV VO 22.03 richten de scholen zelf de extra ondersteuning in met de middelen die zij hiervoor van het samenwerkingsverband ontvangen. Dit is inclusief het aanbod voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). De extra ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit aan aanbod voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen, een taalontwikkelingsstoornis of hoogbegaafdheid.

Het bureau van het samenwerkingsverband heeft via de schoolondersteuningsprofielen (SOP’s) zicht op het aanbod en de spreiding van de extra ondersteuning op de reguliere scholen. In de bestuurlijke overleggen van het samenwerkingsverband stemmen de scholen het extra aanbod op elkaar af.

Specialistische ondersteuning

Een aantal jongeren heeft behoefte aan meer structurele begeleiding dan reguliere scholen vanuit de basis- en extra ondersteuning bieden. Deze jongeren kunnen terecht in het praktijkonderwijs (PrO) of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor cluster 3 en 4. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring  nodig.

Het kan voorkomen dat er voor specifieke ondersteuningsbehoeften geen passend aanbod is binnen het VSO. Voor deze leerlingen wordt een aanbod op maat gecreëerd, vaak in samenwerking met jeugdhulp/de betrokken gemeenten en het VSO. Hiervoor biedt het samenwerkingsverband aanvullende middelen. Het streven hierbij is dat de leerlingen in de eigen regio blijven.

Doelstellingen bij dit thema

Extra ondersteuning en specialistische ondersteuning is een van de programmalijnen van ons ondersteuningsplan. Dit zijn onze doelstellingen voor deze programmalijn:

 1. Het samenwerkingsverband heeft een dekkend aanbod voor leerlingen.
 2. Scholen bieden een extra ondersteuningsaanbod aan, inclusief aanbod LWOO.
 3. Het extra ondersteuningsaanbod staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).
 4. Scholen geven elk jaar in oktober een update van het extra ondersteuningsaanbod via Perspectief op School.
 5. Er zijn geen wachtlijsten voor het VSO en PrO.
 6. Alle leerlingestromen zijn actueel in beeld.
 7. Zo veel mogelijk leerlingen gaat binnen de regio van het samenwerkingsverband naar het VSO.
 8. Het deelnamepercentage PrO is niet hoger dan het landelijk gemiddelde.
 9. Het deelnamepercentage VSO is niet hoger dan het landelijk gemiddelde.
 10. De procedure voor het aanvragen van een TLV is effectief.
 11. De procedure voor de aanvraag van een TLV wordt jaarlijks geëvalueerd.
 12. Scholen verantwoorden zich over de middelen die zij inzetten voor extra ondersteuning.
 13. Wanneer er sprake is van extra ondersteuning wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld door de scholen en geregistreerd in BRON.
 14. We hebben een integraal aanbod tussen onderwijs en jeugdhulp voor specifieke doelgroepen.

Meer over de programmalijn lees je in ons ondersteuningsplan en de programmalijnen.