Financiën en kwaliteit

SWV VO 22.03 en de besturen vinden transparantie belangrijk. We leggen verantwoording af over de gewenste en bereikte resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over de daarmee samenhangende bekostiging.

Kwaliteitsbeleid

In de notitie kwaliteitsbeleid beschrijven we wat onze uitgangspunten zijn, hoe we werken aan kwaliteitszorg en wat ieders rol is.

Uitgangspunten kwaliteitszorg

De volgende uitgangspunten zijn richtinggevend voor onze kwaliteitszorg en verantwoording:

 • De kwaliteitszorg van de school is de verantwoordelijkheid van de school en haar bestuur.
 • Bij de inrichting van de kwaliteitsactiviteiten bepalen we wat er centraal of decentraal wordt uitgevoerd. Hierbij zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen.
 • Verantwoording door de scholen en kwaliteitszorg op samenwerkingsverbandniveau zijn verbonden processen.
 • We organiseren actief het besef rond kwaliteit en samenwerking.
 • We zijn alert op signalen en zien hier vanuit de buitenkant op toe totdat dit niet meer het geval is.
 • We formuleren kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen en zien hierop toe.
 • We monitoren de cijfers actief.
 • Tegenover het ontvangen van middelen staat verantwoording over de kwaliteit van de ingezette middelen.
 • Het systeem van kwaliteitszorg en verantwoording kent een balans tussen kwaliteit en volledigheid enerzijds en efficiëntie anderzijds.
 • Het samenwerkingsverband voldoet aan het waarderingskader van de Onderwijsinspectie.

Kwaliteit heeft ook een nadrukkelijke plek in ons ondersteuningsplan.

Financiën

Binnen ons samenwerkingsverband werken we met het schoolmodel. Dit betekent dat het beschikbare geld onder de schoolbesturen wordt verdeeld op basis van de uitgangspunten van ons financiële beleid. Hiermee betalen de scholen de basis- en extra ondersteuning. Het samenwerkingsverband biedt dus zelf geen extra ondersteuning.

Financiële uitgangspunten

Het financiële kader heeft de volgende uitgangspunten:

 • Inzichtelijk: het verdeelmodel is transparant en goed uit te leggen.
 • Eerlijk: leerlingen met een vergelijkbare (verwachte) ondersteuningsbehoefte krijgen een vergelijkbaar ondersteuningsbudget.
 • Voorspelbaar: scholen kunnen op basis van verwachte ondersteuningsmiddelen beleid uitzetten voor korte en middellange termijn.
 • Beperkte administratieve druk: we zoeken een optimale balans tussen financiële opbrengst, monitoring van informatie en administratieve belasting.
 • Flexibiliteit en maatwerk: de systematiek van toewijzen zorgt ervoor dat ondersteuningsmiddelen effectief en efficiënt ingezet kunnen worden.
 • Monitoring: er wordt informatie gegenereerd die bijdraagt aan de kwaliteitszorg op samenwerkingsverbandniveau.
 • Transparante verantwoording: schoolbesturen verantwoorden zich jaarlijks in het eigen jaarverslag en aan het samenwerkingsverband over de rechtmatige en doelmatige inzet van de ontvangen middelen.
 • Maximering: er wordt recht gedaan aan het gegeven dat er binnen het samenwerkingsverband sprake is van een gesloten einde budget. De risico’s op overschrijding van het budget van het samenwerkingsverband worden beperkt en daarmee ook de risico’s op korting van de lumpsum bij schoolbesturen. Bij overschrijding van het budget zware ondersteuning dragen
  de deelnemende schoolbesturen bij uit de eigen lumpsum middelen.

Financiën is een van de programmalijnen uit het ondersteuningsplan.

Planning & control

We werken volgens een planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) met als doel om in control te zijn en blijven. De P&C-cyclus bestaat uit de volgende (hoofd)onderdelen:

 • Begroting (Meerjarenbegroting) – maart
 • Tussentijdse financiële rapportages, incl. eindejaarsprognose – april, juli, oktober en januari
 • Jaarverslag – april
 • Kengetallen in kwartaalrapportages voor bestuur en toezicht

Je vindt diverse documenten terug op deze pagina.