Foto kinderen lopend over schoolplein

Ondersteuningsplanraad

SWV VO 22.03 heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). De ondersteuningsplanraad is de bovenschoolse medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Ouders en personeelsleden praten via de OPR mee over passend onderwijs in onze regio.

Samenstelling van de ondersteuningsplanraad

Vanuit elk van de scholen in de gemeenten Hoogeveen, Meppel en Steenwijk zijn een ouder en een personeelslid namens het voortgezet (speciaal) onderwijs vertegenwoordigd in de OPR. Het speciaal onderwijs cluster 3 en het speciaal onderwijs cluster 4 hebben eveneens bij toerbeurt een ouder en/of een personeelslid als vertegenwoordiger in de OPR. In de toekomst willen we ook leerlingen deel laten nemen aan de OPR.

De rol van de ondersteuningsplanraad

Voordat het ondersteuningsplan  vastgesteld of gewijzigd kan worden, moet de OPR instemming hebben gegeven.

De ondersteuningsplanraad wordt op de hoogte gehouden over de voortgang van de programmalijnen uit het ondersteuningsplan. En als er tussentijds andere of nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals een nieuw ondersteuningsplan of het oprichten van een ouder- en jeugdsteunpunt, dan betrekken we daar de OPR ook bij.

Vergaderingen van de ondersteuningsplanraad

De directeur van het samenwerkingsverband is bij elke OPR-vergadering aanwezig. Daarnaast schuift de onafhankelijk voorzitter van het algemeen bestuur twee keer per jaar aan.

Documenten