TLV aanvragen

Leerlingen met een specialistische onderwijs-ondersteuningsbehoefte kunnen met een toelaatbaarheidsverklaring gebruik maken van het voorgezet speciaal onderwijs. De Commissie van Advisering en Toewijzing (CAT) van het samenwerkingsverband beoordeelt de TLV-aanvragen voor het VSO.

Voor toelating op het praktijkonderwijs is een TLV-PrO nodig. TLV-PrO aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van de regio.

Een TLV-VSO kan binnen deze regio omgezet worden in de bekostiging voor een zwaar ondersteuningsarrangement op Eigen Weg in Meppel, op VMBO-PLUS en PRO-PLUS in Steenwijk.

Tip: op de ouderpagina Verwijzing naar het VSO staat het proces uitgebreid toegelicht.

Benodigde documenten

Voor het doen van een aanvraag zijn een aantal documenten nodig:

  • Ingevuld aanvraagformulier, dat ook ondertekend is door ouders/verzorgers en leerlingen indien ouder dan 16 jaar
  • Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
  • Voortgangs- of gespreksverslagen die horen bij het OPP
  • Eventueel aanvullende relevante documenten

Houd er rekening mee dat de aanvraag pas in behandeling genomen kan worden door de commissie als het dossier volledig is.

Aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring indienen

Scholen kunnen een aanvraag voor een TLV of een verzoek tot verlenging van de TLV indienen via Grippa. De inloggegevens hiervoor zijn bekend bij de contactpersoon passend onderwijs en/of een collega. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Documenten

De jaarplanning van de CAT staat in de agenda.