Foto kinderen lopend over schoolplein

Hoogbegaafdheid

SWV VO 22.03 is verantwoordelijk voor een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen binnen de regio. Onze visie op (hoog)begaafdheid is: ‘regulier waar het kan en speciaal als het moet’. Daarom investeren we in eerste instantie in het verruimen van de mogelijkheden voor (hoog)begaafde leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs. Hiervoor hebben we een subsidie ontvangen van het ministerie van OCW.

Wie vallen onder (hoog)begaafde leerlingen?

Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben niet voldoende aan het standaard aanbod in het reguliere onderwijs. Deze leerlingen komen makkelijker dan ‘gemiddeld’ tot uitzonderlijke prestaties. In de praktijk bestaat de doelgroep uit zowel excellente leerlingen en onderpresteerders.

Wat gaan we doen?

De komende jaren zetten we op allerlei zaken in om onze doelstellingen (zie hieronder) te bereiken. We lichten er een aantal uit:

 • (Hoog)begaafden worden aan het einde van de basisschool al gesignaleerd (vroegsignalering). Door een verbeterde uitwisseling met SWV PO 22.03 kunnen we ervoor zorgen dat deze leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs vanaf de start een passend aanbod ontvangen.
 • We starten met een vakgroep hoogbegaafdheid die bestaat uit specialisten hoogbegaafdheid van de scholen onder leiding van een projectleider hoogbegaafdheid.
 • We investeren in de opleiding van talentbegeleiders voor specialisten hoogbegaafdheid en in het vergroten van de kennis van docenten en leercoaches. De kennisdelingsbijeenkomsten voor talentbegeleiders en docenten zorgen voor uitwisseling en borging (leren van en met elkaar).
 • We betrekken ouders en leerlingen bij dit thema.

Doelstellingen bij dit thema

Hoogbegaafdheid is een van de programmalijnen van ons ondersteuningsplan. Dit zijn onze doelstellingen voor deze programmalijn:

 1. Doorontwikkeling van de visie op en aanpak van (hoog)begaafdheid.
 2. Realiseren van een kwalitatief HB-aanbod op alle scholen (dekkend aanbod).
 3. Docenten en leercoaches zijn voldoende toegerust voor het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen.
 4. Talentbegeleiders zijn voldoende toegerust voor het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen.
 5. Goede informatieverstrekking over de mogelijkheden voor (hoog)begaafde leerlingen binnen het samenwerkingsverband.
 6. Goede aansluiting PO-VO voor (hoog)begaafden.
 7. We hebben een (hoog)begaafde leerlingen binnen het samenwerkingsverband goed in beeld, zowel cijfermatig als qua kenmerken.

Meer over de programmalijn lees je in ons ondersteuningsplan en de programmalijnen.