lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Doelen

a. Ons SWV onderschrijft de algemene doelstellingen zoals omschreven in het referentiekader Passend Onderwijs en hanteert deze als overkoepelde richtinggevende uitspraken.

b. Onderwijsondersteuning vindt in principe plaats binnen het gewone voortgezet onderwijs. Als het in het belang van de ontwikkeling van een leerling noodzakelijk is, kiezen we voor het voortgezet speciaal onderwijs.

c. De leerling krijgt zo dicht mogelijk bij huis onderwijs en ondersteuning. Dit gebeurt in eerste instantie op een van de locaties van de scholen voor voortgezet onderwijs in ons SWV, en wel die in de afdelingen Hoogeveen, Meppel of Steenwijk. Binnen die afdelingen Hoogeveen, Meppel of Steenwijk vindt daarover de afstemming plaats.

d. Wij stellen de onderwijsleersituatie (leerling, docent, groep en leerstof) centraal.

e. Onze onderwijsondersteuning kenmerkt zich door flexibiliteit, tijdelijkheid, nabijheid en moet leiden naar een diploma of een plek op de (beschermde) arbeidsmarkt.

f. De maatschappelijke opdracht voor het onderwijs en de begeleiding zijn primair de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

g. Ons samenwerkingsverband onderhoudt een nauwe relatie met gemeenten, Die relatie is van grote waarde en is gericht op de aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs. Schoolbesturen zouden in die relatie met de gemeenten meer sturende en coördinerende bevoegdheden moeten krijgen, zodat leerlingen snel en op de juiste manier aanvullende ondersteuning kunnen krijgen met de bijbehorende middelen. De scholen sluiten aan bij de doelstellingen zoals onder andere genoemd in ‘Positief Opgroeien’.

h. Ons SWV voert de wettelijke taken uit en is licht georganiseerd, dat wil zeggen met zo min mogelijk overhead.

i. Leerlingen die aanvullende ondersteuning krijgen in de zogenaamde 'onderwijsarrangementen' blijven in principe op de eigen school ingeschreven of een VSO school, maar kunnen gedurende een bepaalde periode gebruik maken van een voorziening op een andere school. Daarbij volgt het geld de leerling met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

j. We streven ernaar de leerling zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen. Daarvoor zijn goede afspraken nodig met alle partijen die bij de instroom van de leerling betrokken zijn.

k. Wij beschouwen de ouders als belangrijke partner in de ontwikkeling van hun kind(eren).

Het Ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband VO 22.03 2021-2025 kunt u hier downloaden.