lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Algemene informatie ouders

Vanaf 1 augustus 2014 is het Voortgezet Onderwijs (VO) verantwoordelijk voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Extra ondersteuning van leerlingen gebeurt zoveel mogelijk op de eigen VO-school.
Daarnaast geeft het Samenwerkingsverband (SWV) toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) af voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van cluster 3 en 4 als blijkt dat de leerling beter op zijn plek is in het VSO.
Ook na 1 augustus 2014 is het dus mogelijk dat uw kind onderwijs volgt op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Het SWV heeft contactpersonen benoemd die de school en ouders begeleiden bij de extra ondersteuning ('arrangement') en bij de afgifte van een  toelaatbaarheidsverklaring tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Mocht u vragen hebben of een klacht over de ondersteuning die uw kind nodig heeft, dan kunt u bij de contactpersonen terecht om uw vraag of klacht toe te lichten. De contactpersonen zullen u zo nodig in contact brengen met het schoolbestuur.
Als u het als ouder niet eens bent met het besluit van het schoolbestuur, dan is het schoolbestuur uw eerste aanspreekpunt. Elk schoolbestuur heeft een klachtenregeling. In overleg met het schoolbestuur kan, als ouders en school er niet uit komen een onderwijsconsulent om advies worden gevraagd. Als er een  of geschil ontstaat, kunnen de ouders dit ook voorleggen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Elke school heeft een Commissie Arrangeren met deskundigen die bepalen welke extra ondersteuning noodzakelijk is.

Het Samenwerkingsverband heeft voor alle scholen een bepaald niveau van basisondersteuning vastgesteld.
De komende 4 jaren zullen scholen hun schoolplannen zo inrichten, dat meer en meer naar dit niveau van basisondersteuning wordt toegewerkt. In het schoolondersteuningsprofiel  staat beschreven hoe de school dit wil realiseren.